[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... หน้าสุดท้าย >> [42]

นางประสารขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางประสาร เอี่ยมชาวนา
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
จังหวัด พิษณุโลก


นายชฎิลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายชฎิล อินทร
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
จังหวัด พิษณุโลก


บุริณษข์ เงินแจ้งขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บุริณษข์ เงินแจ้ง เงินแจ้ง
เทศบาลตำบล สนามคลี
จังหวัด พิษณุโลก


บุริณษข์ เงินแจ้งขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บุริณษข์ เงินแจ้ง เงินแจ้ง
เทศบาลตำบล สนามคลี
จังหวัด พิษณุโลก


จีระ เงินแจ้งขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จีระ เงินแจ้ง เงินแจ้ง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


จีระ เงินแจ้งขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จีระ เงินแจ้ง เงินแจ้ง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


นางมลฤดีขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางมลฤดี เงินแจ้ง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


สุพีรยาขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
สุพีรยา พนากิจกุล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


ขอพระองค์ทรงพระเจริญยฯขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน นางสาวมุนินทร์ธร หิมโสภา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


กรองกมลขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
กรองกมล กรองกมล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


นายมณฑลขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายมณฑล ปั้นดี
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


นางจันทรา จันทร์ส่งขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางจันทรา จันทร์ส่ง ทรงพระเจริญ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านดง
จังหวัด พิษณุโลก


หทัยกาญจน์ - ด.ช.กฤษตฯขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
หทัยกาญจน์ - ด.ช.กฤษตเมธ วงศ์เรือง
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


อบต.บ้านยางขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


นายสมบัติขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมบัติ ทั่งรอด
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


นางสาวกานดาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวกานดา มาลาวัน
องค์การบริหารส่วนตำบล ชมพู
จังหวัด พิษณุโลก


จินตนาขอพระองค์ทรงเป็นมิ่งขวัญปกเกล้า

ปวงชนชาวไทยตลอดไป
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จินตนา เสนานุช
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


บุญเรือนขอพระองค์ทรงอยู่คู่ฟ้าแผ่นดินสยามยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
บุญเรือน รักษาแดน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


นางชะรดขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางชะรด เหลือรด
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม
จังหวัด พิษณุโลก


นายสมบัติขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นายสมบัติ สุขพ่วง
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม
จังหวัด พิษณุโลก


นางสาวศศิธรขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศศิธร สุขพ่วง
องค์การบริหารส่วนตำบล ชุมแสงสงคราม
จังหวัด พิษณุโลก


วิภารัตน์ขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
วิภารัตน์ สวัสดี
เทศบาลตำบล บึงระมาณ
จังหวัด พิษณุโลก


นางสาวศิราลัยขอพระองค์ทรงมีพระพลานามัย

ที่สมบูรณ์ แข็งแรง
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
นางสาวศิราลัย นวลอยู่
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


ศลิษา แหยมมั่นทีฑายุโก โหตุ มหาราชา
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
ศลิษา แหยมมั่น บำรุง กลีบลำดวน
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


อนุชาขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
อนุชา จิตวัฒนากุล
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก


จ.อ.รัตนชัยขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า
จ.อ.รัตนชัย อินทร์หา
สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิษณุโลก
จังหวัด พิษณุโลก

x
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player

 
 
1,088
แสดงรายชื่อผู้ลงนามฯ
องค์การบริหารส่วนตำบล บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
ลงนามถวายพระพร
 
 
ใส่ได้ 32 อักษร
ใส่ได้ 32 อักษร