ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
รายชื่อผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาที่ได้รับการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๔) 13 ม.ค. 2555
หารือแนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำส่งเงินให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) ในระบบ GFMIS (มท ๐๘๐๓/ว๖๘) 12 ม.ค. 2555
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๖๒) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 12 ม.ค. 2555
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๖๐) 11 ม.ค. 2555
ขอรับการสนับสนุนรถบรรทุกขนาดใหญ่และรถบรรทุกขยะ (มท ๐๘๙๑.๒/ว๕๓๑๘) 11 ม.ค. 2555
การจัดสรรงบประมาณในการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๕๒๗) 11 ม.ค. 2555
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๘) [บัญชีรายชื่อฯ] 11 ม.ค. 2555
การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๕๗) 11 ม.ค. 2555
หลักเกณฑ์และวิธีการขอพระราชทานนามอาคาร สิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่ของทางราชการ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๗) 11 ม.ค. 2555
การแต่งตั้งข้าราชการ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๖, ว๔๗) 10 ม.ค. 2555
การเร่งรัดและรวบรวมแบบสำรวจข้อมูลเด็กในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่อายุครบ ๓ ปี ฯ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๔) 10 ม.ค. 2555
โครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศการเลือกตั้งท้องถิ่น (มท ๐๘๙๐.๔/ว๒๙) 10 ม.ค. 2555
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๒ (ส่งผลงานหลังอบรม ๓ เดือน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๔๑) 10 ม.ค. 2555
แจ้งกำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีปรับปรุง รอบเดือนเมษายน ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๔๐) 10 ม.ค. 2555
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง ๔ ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑-๔ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๖) [บัญชีรายชื่อฯ] [ตารางอบรมฯ] 10 ม.ค. 2555
แบบและวิธีการในการขอรับบำเหน็จตกทอดลูกจ้าง (มท ๐๘๐๓/ว๔๖) 10 ม.ค. 2555
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ระดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๓๔) 10 ม.ค. 2555
แจ้งย้ายสถานที่ทำการสำนักงานคณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ (สำนักงาน กปร.) (มท ๐๘๐๑.๑/ว๓) 10 ม.ค. 2555
ซักซ้อมการส่งเสริมสนับสนุนการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๖๗) 9 ม.ค. 2555
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (มท ๐๘๑๐.๕/ว๓๐) 9 ม.ค. 2555
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [569]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player