ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
ทุนรัฐบาลมาเลเซียระดับมัธยมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ ๐๘๙๓.๒/ว๕๑๘) 24 ก.พ. 2555
ทุนการศึกษาภาษาจีน ณ มหาวิทยาลัยหัวเฉียว มณฑลฮกเกี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 24 ก.พ. 2555
การสำรวจข้อมูลและคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการนำปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การปฏิบัติ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๑๗) 24 ก.พ. 2555
ซักซ้อมแนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเพิ่มเติม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๕๓๑) 24 ก.พ. 2555
การแก้ไขโครงสร้างเวลาเรียนและเกณฑ์การจบการศึกษา ตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๕๑ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๕๑๙) 23 ก.พ. 2555
การสมัครเข้าร่วมฝึกอบรมโครงการพัฒนาสมรรถนะข้าราชการผู้มีศักยภาพสูง (Talent Management) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๕๑๑) [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 รายละเอียดการสมัครฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 ใบสมัครฯ] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายชื่อข้าราชการที่ผ่านการฝึกอบรมโครงการฯ รุ่น ๑ และ ๒] 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.ท.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๘) 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.อบต.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๔) 23 ก.พ. 2555
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานช่าง (ก.จ.) (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๓) 23 ก.พ. 2555
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ครั้งที่ ๓ (เดือนมีนาคม-มิถุนายน ๒๕๕๕) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๐๖) 23 ก.พ. 2555
การฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐ และ LTAX GIS) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๑๖) 16 ก.พ. 2555
ซ้อมความเข้าใจแนวทางการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างประจำของส่วนราชการ (ฉบับที่ ๕) พ.ศ.๒๕๕๕ (มท ๐๘๐๓/ว๔๙๘) 22 ก.พ. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๔๙๙) 22 ก.พ. 2555
ขอความร่วมมือในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมเกี่ยวกับด้านการบริหาร และด้านเทคนิคที่เกี่ยวกับระบบผลิตน้ำประปา จำนวน ๕ หลักสูตร (มท ๐๘๙๑.๒/๑๖๙๕) 22 ก.พ. 2555
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๗๘) 22 ก.พ. 2555
การสนับสนุนการจัดสมัชชาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อการปฏิรูประดับพื้นที่ ปี ๒๕๕๕ : ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๔๗๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 22 ก.พ. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๘.๓/ว๔๖๙) 22 ก.พ. 2555
งบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๕๕ พร้อมแบบรายงานการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) แบบ๑-แบบ๓ (มท ๐๘๐๘.๕/ว๔๗๖) 22 ก.พ. 2555
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดสุดท้าย (เดือนกุมภาพันธ์ ถึงเดือนกันยายน ๒๕๕๕) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๔๘๐) 22 ก.พ. 2555
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๒๒) 22 ก.พ. 2555
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [578]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player