ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
แจ้งหลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๒๕๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 25 ต.ค. 2554
การรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๕๔) 25 ต.ค. 2554
การเบิกจ่ายเงินบำเหน็จบำนาญ เงินบำเหน็จดำรงชีพ เงินทดแทน เงินช่วยเหลือพิเศษ สำหรับ ครู ภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน ภารโรงโรงเรียน ครูถ่ายโอน ภารโรงโรงเรียนถ่ายโอน ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๕/ว๒๒๔๓) 25 ต.ค. 2554
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (เดือนตุลาคม-ธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๕๑) 21 ต.ค. 2554
ขอแก้ไขข้อความแนวทางการดำเนินงานด้านสวัสดิการเบี้ยความพิการ และแบบคำขอขึ้นทะเบียนรับเงินเบี้ยความพิการของ อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๖ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๔๙) 21 ต.ค. 2554
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ งวดที่ ๑ จำนวน ๓ เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๒๒๓๘) [รายละเอียดการจัดสรรงบประมาณ ฯ] 21 ต.ค. 2554
การสนับสนุนการดำเนินการเครื่องสูบน้ำในจังหวัดฉะเชิงเทรา (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๔๔) 21 ต.ค. 2554
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๑๙) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 20 ต.ค. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว๒๒๔๒) 20 ต.ค. 2554
การเลื่อนขั้นเงินเดือนตั้งแต่รอบเดือนตุลาคม ๒๕๕๔ สำหรับข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นที่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพและใช้ระบบตำแหน่งวิทยฐานะฯ กรณีเงินที่จะใช้ในการเลื่อนขั้นเงินเดือนเกิน ๖% (มท ๐๘๐๙.๙/ว๑๐) 20 ต.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์เผยแพร่วีดีทัศน์การบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม (มท ๐๘๐๒.๕/ว๒๒๒๒, ว๒๕) [วีดีทัศน์การบรรยายเกี่ยวกับคุณธรรม จริยธรรม] 20 ต.ค. 2554
หลักเกณฑ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๒๓๗) 20 ต.ค. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง คำพิพากษาของศาลปกครองสูงสุด 20 ต.ค. 2554
โครงการจำหน่ายสินค้าราคาถูก (สินค้าธงฟ้า) ในวันที่ ๒๑ ต.ค.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๑/๒๖๙) 19 ต.ค. 2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงานในระบบผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๒๘) 19 ต.ค. 2554
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการส่งเสริมประสิทธิภาพปฏิบัติราชการของนักวิชาการสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๕ (มท ๐๘๗๓.๔/ว๒๒๒๐) 19 ต.ค. 2554
เลื่อนกำหนดการประชุมตามโครงการเชิงปฏิบัติการพัฒนาประสิทธิภาพข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๒๓๐, ว๒๒๒๕) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 19 ต.ค. 2554
สำรวจข้อมูลความต้องการความช่วยเหลือจากการเกิดอุทกภัย (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๒๓๒) 19 ต.ค. 2554
แนวทางปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการนำเงินส่งคลังเป็นเช็ค (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๒๒๑) 19 ต.ค. 2554
คู่มือการบันทึกข้อมูลสินทรัพย์ถาวร ผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๒๒๑๑) 19 ต.ค. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [556]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player