ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวัง ควบคุม ป้องกันและแก้ไขปัญหา การระบาดของโรคไข้เลือดออก ปี 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว815 22 มี.ค. 2556
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2556 รุ่นที่ 9 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว806 21 มี.ค. 2556
โครงการ หุ้นใหม่ความภูมิใจของจังหวัด รุ่นที่ 2 สล. มท 0212.3/ว491 21 มี.ค. 2556
การอบรมโครงการฝึกอบรมการจัดเก็บภาษีและการบังคับภาษีค้างชำระขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว794 21 มี.ค. 2556
การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี สน.คท. มท 0808.3/ว781 21 มี.ค. 2556
ขอความอนุเคราะห์ให้พิจารณาปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดหาประโยชน์ในทรัพย์สินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2543 สน.คท. มท 0808.3/ว782 21 มี.ค. 2556
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกรณีเร่งด่วน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 21 มี.ค. 2556
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2556 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 3 (งวดสุดท้าย) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว793 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 21 มี.ค. 2556
โครงการมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพสตรีหูหนวกสู่ความเท่าเทียมกันในสังคม สล. มท 0201.1/ว1233 20 มี.ค. 2556
รับสมัครคัดเลือกเพื่อรับทุนรัฐบาล ประจำปี 2555 (ทุนสำหรับผู้ที่กำลังศึกษาหรือมีสถานศึกษาตอบรับให้เข้าศึกษาในต่างประเทศ) กจ. มท 0802.4/ว2903 20 มี.ค. 2556
หารือการจ่ายเงินประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นเป็นรณีพิเศษ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว755 20 มี.ค. 2556
แนวทางการตรวจสอบการนำเงินส่งคลังผ่าน บมจ.ธนาคารกรุงไทย ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว783 [สิ่งที่ส่งมาด้วยฯ] 20 มี.ค. 2556
แจ้งรายชื่อผู้แทนคณะกรรมการกลางข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น (ก.กลาง) ในคณะกรรมการกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ก.บ.ท.) สน.คท. มท 0808.5/ว767 20 มี.ค. 2556
ขอเชิญร่วมกิจกรรมการออกร้านงานกาชาดกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2556 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว 58 20 มี.ค. 2556
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานโครงการตำบลนมแม่เพื่อสายใยรักแห่งครอบครัว ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว771 20 มี.ค. 2556
แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการเข้าเฝ้าฯ รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ ชั้นสายสะพาย ประจำปี 2555 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.2/ว10-11 20 มี.ค. 2556
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าาชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ. 2556 รุ่นที่ 11 - 12 สน.บถ. มท 0809.9/ว773 19 มี.ค. 2556
แจ้งให้เทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลทุกแห่งในจังหวัดบันทึกข้อมูลกลาง อปท. (info) หัวข้อ "แบบสำรวจ กสทช." ศส. มท 0806/ว768 [รายละเอียด] 19 มี.ค. 2556
ขอเชิญประชุมโครงการพัฒนาเมือง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว770 19 มี.ค. 2556
ขอเชิญชวนจัดกิจกรรมรณรงค์ ล้างส้วมพร้อมกัน รับวันสงกรานต์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว769 19 มี.ค. 2556
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [659]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player