ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
รายชื่อข้าราชการ ลูกจ้างประจำ ผู้บริหารและสมาชิกสภาท้องถิ่นที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และ เหรียญจักรพรรดิมาลา ตั้งแต่ปี ๒๕๔๗-๒๕๔๘ [ปี ๒๕๔๙-๒๕๕๐] [ปี ๒๕๕๑-๒๕๕๒ และ ร.จ.พ.] [ส.อบจ.,ส.ท.,ส.อบต. และลูกจ้าง] 11 ม.ค. 2554
ชี้แจงการปรับค่าตอบแทนผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๕๑) 11 ม.ค. 2554
ขอความร่วมมือดำเนินโครงการรณรงค์ป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.ภ/ว๔๙) 10 ม.ค. 2554
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (วิทยฐานะเชี่ยวชาญ) เพิ่มเติม (มท ๐๘๐๙.๔/ว๖๒) 10 ม.ค. 2554
แผนหลักการป้องกันอุบัติภัยแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๓-๒๕๕๗ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๕๗) 10 ม.ค. 2554
ขอประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑) [ใบสมัครฯ] [ใบรับฝากเงินฯ] 10 ม.ค. 2554
ข่าว ประชาสัมพันธ์รายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ผู้ได้รับการคัดเลือกให้เป็น เพชรเครือข่าย เพื่อการสัมมนาต่อเนื่องด้านวินัย 7 ม.ค. 2554
โครงการ ประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการ พิเศษ เชี่ยวชาญและเชี่ยวชาญพิเศษ (วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ)(มท ๐๘๐๙.๔/ว๕๓) 7 ม.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๗๖) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 7 ม.ค. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๕) 6 ม.ค. 2554
การรายงานข้อมูลการจัดทำแผนการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของแต่ละ จังหวัด ผ่านระบบเครือข่าย Internet ด้วยระบบ Electronic Form (มท ๐๘๑๐.๒/ว๒๓) 6 ม.ค. 2554
เลื่อนกำหนดการอบรมโครงการพัฒนาและติดตามผลการปฏิบัติงานของข้าราชการบรรจุใหม่ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๒๕) 6 ม.ค. 2554
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย เทิดไท้องค์ราชัน ปี ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๒๖๒๑) 5 ม.ค. 2554
ขอเชิญร่วมประชุมการปรับปรุงกองช่างเป็นสำนักการช่างขององค์การบริหารส่วนจังหวัด (มท ๐๘๐๙.๒/ว๑) 5 ม.ค. 2554
การดำเนินงานตามโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๗๑๑) 5 ม.ค. 2554
แจ้งแนวทางในการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว๒๗๒๕) 5 ม.ค. 2554
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๓/ว๐๑) 5 ม.ค. 2554
ขอความร่วมมือให้เร่งรัดการรายงานข้อมูลจำนวนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๓) 5 ม.ค. 2554
การเลื่อนระดับให้แก่พนักงานเทศบาลตำแหน่งบริหารที่เกษียณอายุราชการเป็นระดับที่สูงขึ้น ๑ ระดับ เป็นกรณีพิเศษ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๓๕๒) 5 ม.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่นฯ รุ่นที่ ๔-๖/๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๐๕) [บัญชีรายชื่อฯ] 4 ม.ค. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [509]