ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
เลื่อนกำหนดการอบรมการคัดกรองเด็กพิการเพื่อการจัดทำแผนการจัดการศึกษาเฉพาะบุคคล (IEP) (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๑๐๗๙) [รายชื่อผู้เข้ารักบการอบรมฯ] 31 พ.ค. 2554
แนวทางปฏิบัติสำหรับข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๐๘๘, ว๑๐๘๕) 31 พ.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) ทุกสังกัดในพื้นที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๑/ว๔๖๗๒) 31 พ.ค. 2554
การบริหารโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๓/๔๖๔๔, ๔๖๔๕) 31 พ.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลชุมชนและคณะกรรมการชุมชนของทุกเทศบาล (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๐๙๐) [แบบสำรวจฯ] 31 พ.ค. 2554
การจัดสถานที่ปิดประกาศและที่ตั้งป้ายหาเสียงของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๐๘๖) 30 พ.ค. 2554
การดำเนินโครงการจัดการทรัพยากรน้ำชุมชนตามแนวพระราชดำริเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๐๗๗) [คู่มือการพิจารณาคัดเลือกโครงการจัดการน้ำชุมชน] 27 พ.ค. 2554
ทุนฝึกอบรมรัฐบาลไทยร่วมกับองค์การ JICA หลักสูตร Environmental Impact Assessment (มท ๐๘๑๐.๔/ว๑๐๖๓) 27 พ.ค. 2554
ข่าวสถ. เรื่อง สถ. จัดอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีฯ และโปรแกรมประยุกต์ระบบทางสารสนเทศภูมิศาสตร์เพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ให้แก่ อปท. 27 พ.ค. 2554
การเบิกจ่ายเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับบำนาญของราชการส่วนท้องถิ่น (ช.ค.บ)(มท ๐๘๐๘.๕/ว๑๐๕๐) 27 พ.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๑๐๖๐, ว๓๒) [เอกสารแนบ ๑] [เอกสารแนบ ๒] 26 พ.ค. 2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๒ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๐๗๑) [บัญชีรายชื่อฯ] 26 พ.ค. 2554
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดที่ ๒.๕ ร้อยละของเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลต้นแบบที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๐๕๗) [รายชื่อเทศบาลและอบต.ต้นแบบ] 26 พ.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ งวดที่ ๓ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๐๖๕) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 26 พ.ค. 2554
ประชาสัมพันธ์โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด และขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ 26 พ.ค. 2554
แจ้งแนวทางปฏิบัติงานเกี่ยวกับการกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๑๐๕๕) 25 พ.ค. 2554
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๐๕๖) 25 พ.ค. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๕/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๕๕) 25 พ.ค. 2554
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการดำเนินการโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๔๘๖๕) 25 พ.ค. 2554
แจ้งให้ท้องถิ่นจังหวัด (ตามบัญชีแนบท้าย) จัดส่งรายละเอียดและประมาณการค่าปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียนโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๐๕๙) 25 พ.ค. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [530]