ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
โครงการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ๘๓ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๓๓๓๙) 29 ต.ค. 2553
รายงานข้อมูลนักศึกษาระดับปริญญาตรี รุ่นที่ ๖/๑ (มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๖๕) [รายชื่อนักศึกษาฯ] 29 ต.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเทภภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๓๔ (ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๑ ใน ๙) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนตุลาคม ๒๕๕๓ ให้แก่ อปท. (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๖๗) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 29 ต.ค. 2553
ขอให้สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด สำรวจข้อมูลความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุทกภัยขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๓.๔/ว ๒๒๖๙) 29 ต.ค. 2553
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๖๑) [บัญชีรายละเอีดยการจัดสรรงบประมาณฯ] 29 ต.ค. 2553
โครงการอบรมบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้ปฏิบัติงานตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุ (จัดโดยสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดสงขลา) (สข 0037.1/ว 5139) 28 ต.ค. 2553
การจัดสรรเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๒๑) [บัญชีรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณฯ] 28 ต.ค. 2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน รุ่นที่ 4-6 (มท 0809.6/ว 1987) [บัญชีรายชื่อฯ] 27 ต.ค. 2553
การให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยและรายงานสถานการณ์ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๕๓) 27 ต.ค. 2553
ดำเนินการสำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๒๕๕) 27 ต.ค. 2553
การรายงานและการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/๑๑๖๓๔) 26 ต.ค. 2553
ขอหารือแนวทางการชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๒๔๑) 26 ต.ค. 2553
โครงการประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการชี้แจงการใช้เครื่องมือประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษาและแนวทางการเตรียมความพร้อมในการประเมินคุณภาพการศึกษารอบสาม (สมศ.)(มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๔๕) 26 ต.ค. 2553
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ตุลาคม ๒๕๕๓ - มีนาคม ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๓/ว ๒๒๔๙) 26 ต.ค. 2553
แนวทางการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๒๖) 22 ต.ค. 2553
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รับดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๑๙๒) 22 ต.ค. 2553
โครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น รับดับประเทศ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๑๘๗) 22 ต.ค. 2553
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากล (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๒/ ๒๑๘๖) 22 ต.ค. 2553
การถ่ายทอดสดโครงการฝึกอบรมทิศทางการบริหารงานท้องถิ่นในอนาคตของนายก อบต. (ด่วนมาก มท ๐๘๐๑.๓/ว ๙๖๔) 22 ต.ค. 2553
การจัดงานมหกรรมสินค้า ศิลปวัฒนธรรม วิชาการ อาหารและการท่องเที่ยวแห่งสี่แยกอินโดจีน (Indochina Fair ๒๐๑๐) (มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๓๔) 22 ต.ค. 2553
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [499]