ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประเมิน (สัมภาษณ์) ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภท วิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๗๑, ว๕๐) 22 เม.ย. 2554
การคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ คุรุสดุดี ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๔๗) 21 เม.ย. 2554
โครงการกิจกรรมสนับสนุนกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมในสถานศึกษา ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๘๖) 21 เม.ย. 2554
การคัดเลือกครูผู้สอนดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๒๔) 21 เม.ย. 2554
การสรรหาครูภาษาไทยดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๘๒๕) 21 เม.ย. 2554
โครงการประชุมสัมมนาภายใต้ยุทธศาสตร์ การปฏิรูปท้องถิ่น ปฏิรูปประเทศไทย (มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๐) 21 เม.ย. 2554
พื้นที่ประสบอุทกภัยในภาคใต้ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๘๖๗) 21 เม.ย. 2554
ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินกรณีอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๔/ว๑๔๔๓) 21 เม.ย. 2554
การจัดสรรงบประมาณเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเงินเบี้ยความพิการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ ในงวดที่ ๒ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๓/ว ๘๖๓) 21 เม.ย. 2554
การสัมมนา หัวข้อ การนำใช้และการปฏิบัติตามกฎกระทรวงว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคารสำหรับโครงการที่รัฐจัดให้มีหรือพัฒนาเพื่อเป็นที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อย พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๔.๕/ว ๘๕๙) 21 เม.ย. 2554
ประกาศ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่ม สำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ.,ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๑) 20 เม.ย. 2554
การสำรวจข้อมูลความเสียหายในด้านต่าง ๆ ที่อยู่ในความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพเดิม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๘๕๘) 20 เม.ย. 2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๘๓๓) 20 เม.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางปฏิบัติในการลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน และภาษีป้ายให้แก่ประชาชนผู้เสียภาษีที่ได้รับผลกระทบจากสาธารณภัย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๘๔๒) 20 เม.ย. 2554
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเข้ารับการ ประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๒.๓/ว๘๕๓) 20 เม.ย. 2554
รายละเอียดการประชุม สถ. ครั้งที่ ๔/๒๕๕๔ และกิจกรรม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๑๘) 20 เม.ย. 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๑ และรุ่นที่ ๑๒ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๑๒) 20 เม.ย. 2554
การขอรับเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ ประกาศนียบัตร และเงินช่วยเหลือครูอาวุโส ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๘๐๘) 20 เม.ย. 2554
การสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับการเลือกตั้ง ปี ๒๕๕๒-๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๓๔๘๖) 19 เม.ย. 2554
การมอบอำนาจของอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๒.๓/ว๔๒) [ดาวน์โหลดแบบรายงานฯ] 19 เม.ย. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [525]