ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
การรณรงค์ส่งเสริมการสวมหมวกนิรภัย (มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๓๑๐) 4 พ.ย. 2553
ขอให้จังหวัดรวบรวมข้อมูลความเสียหายที่ผู้ประสบอุทกภัยต้องการความช่วยเหลือ และรายงานกรมส่งเสรมิการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๓๑๑) 4 พ.ย. 2553
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาวาด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว ๒๓๐๖) 4 พ.ย. 2553
ส่งโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX ๓๐๐๐) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๓๐๒) [คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX ๓๐๐๐] [คู่มือการติดตั้งโปรแกรม LTAX GIS] 4 พ.ย. 2553
การกำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.พ. รับรอง (ด่วนที่สุด นร ๑๐๐๘.๑/ว ๓๑) 3 พ.ย. 2553
โครงการฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ผู้ควบคุมการใช้งานในระบบสารสนเทศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลการเลือกตั้งท้องถิ่นระดับจังหวัด (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๐.๔/ว ๒๓๐๓) 3 พ.ย. 2553
การประกาศผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ ทรูปลูกปัญญา ปี ๒๕๕๓ (มท ๐๘๙๓.๒/ว ๒๒๖๐) 3 พ.ย. 2553
การสอบถามความคิดเห็นกรณีการจ่ายเงินบำรุงสมาคมสันนิบาตเทศบาลแห่งประเทศไทย (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๓๐๔) 3 พ.ย. 2553
แจ้งรายละเอียดทำหนดการอบรม โครงการ หนึ่งใจ...ร่วมพัฒนาท้องถิ่นไทย (ด่วนมาก มท ๐๘๐๘.๒/ว ๒๒๙๙) 3 พ.ย. 2553
การช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๒/ว ๒๒๙๗) 3 พ.ย. 2553
การเปิดงวดเพื่อบันทึกและปรับปรุงบัญชีปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว ๗๙) 3 พ.ย. 2553
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๔๗-๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๘.๒/๑๑๘๒๙-๑๑๘๙๒) 2 พ.ย. 2553
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๘๓) 2 พ.ย. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งวดที่ ๑ (ตุลาคม ๒๕๕๓-มีนาคม๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒ / ๑๑๙๙๒-๑๒๐๖๖) [บัญชีรายชื่อ ฯ] 2 พ.ย. 2553
การป้องกันและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุทกภัยที่มีผลกระทบต่อโรงเรียนสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด มท ๐๙๘๓.๒/ว ๒๒๘๗) 1 พ.ย. 2553
รายละเอียดประกอบยอดคงค้างในรายงานการเงิน ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๓ (มท ๐๘๐๓/ว ๒๒๘๕) 1 พ.ย. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ เงินอุดหนุนเฉพาะกิจเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ งวดที่ ๑ (เดือน ต.ค. ๒๕๕๓ - มี.ค. ๒๕๕๔) (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๒/ ๑๑๙๐๒-๑๑๙๗๖) [บัญชีจัดสรรงบประมาณฯ] 1 พ.ย. 2553
การจัดตั้งศูนย์อินเทอร์เน็ตชุมชน (USO NET) (มท ๐๘๐๖/ว ๒๒๘๖) 1 พ.ย. 2553
การประเมินผลงานข้าราชการ พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นเพื่อเลื่อนวิทยฐานะให้สูงขึ้น (กรณีเยียวยา) (มท 0809.4/ว 2275) 1 พ.ย. 2553
ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาการส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการของอค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๑ - รุ่นที่ ๓ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๒๗๙) [บัญชีรายชื่อฯ] 1 พ.ย. 2553
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [500]