ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อเข้าสู่ระบบข้าราชการผู้มีผลสัมฤทธิ์สูงของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๘๐, ว๑๒๘๑) 27 มิ.ย. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๗๖) [ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1] 27 มิ.ย. 2554
พระราชบัญญัติการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๐.๔/ว๑๒๗๕) 24 มิ.ย. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการขอรับและการจ่ายบำเหน็จบำนาญข้าราชการ (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ.๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๕๙) 24 มิ.ย. 2554
สำรวจคุณสมบัติของผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๒๗๓) 24 มิ.ย. 2554
โครงการประกวดบทความเพื่อการรณรงค์ส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม ให้แก่สังคมไทย (มท ๐๘๐๑.๓/ว๗๖) 24 มิ.ย. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างสำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่าง ๆ ทั่วประเทศ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๗๖) [ประกาศรายชื่อรุ่นที่ 1] 24 มิ.ย. 2554
ประกาศรายชื่อนักศึกษา ตามโครงการความร่วมมือทางวิชาการฯ ระดับปริญญาตรี หลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย รุ่นที่ ๖/๒ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ (รอบที่ ๓)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๒๖๘) 24 มิ.ย. 2554
การรับสมัครคัดเลือกข้าราชการผู้รับทุนยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ของสำนักงานปลัดกระทรวงมหาดไทย (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๔/ว๑๒๗๐) 24 มิ.ย. 2554
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอรับและการออกหนังสือรับรองสิทธิในบำเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินและการหักเงินบำนาญเพื่อชำระคืนเงินกู้ให้แก่สถาบันการเงิน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๒๖๓) 24 มิ.ย. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๗๕, ว๑๗๖) 24 มิ.ย. 2554
ขอความสนับสนุนโครงการจักรยาน ๗ แผ่นดินเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๘๔ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/๑๗๔) 24 มิ.ย. 2554
การติดตามตัวชี้วัด/นโยบายและแผนงานที่สำคัญของ สถ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๒๕๐) 23 มิ.ย. 2554
สำรวจข้อมูลจำนวนนักเรียนยากจนของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๐๓) 23 มิ.ย. 2554
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายรองรับเงินอุดหนุนทั่วไปด้านการศึกษา ประจำปี ๒๕๕๕ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๒๒๓) 23 มิ.ย. 2554
การฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารระดับต้นของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๒๕๔) 22 มิ.ย. 2554
ข่าวประชาสัมพันธ์ เรื่อง การปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำและค่าตอบแทนพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพิ่มขึ้นร้อยละ ๕ และเรื่อง โครงการเกษียณอายุก่อนกำหนดของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๕ 22 มิ.ย. 2554
การอยู่เวร รปภ.สถ. และเวรติดตามสถานการณ์ เหตุการณ์สำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน ก.ค.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๗๓) 22 มิ.ย. 2554
โครงการสัมมนามาตรฐานการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๔๙) 22 มิ.ย. 2554
เลื่อนโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๓ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๒๕๑) 22 มิ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [535]