ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
การสำรวจเลขหมายโทรศัพท์เคลื่อนที่ของท้องถิ่นอำเภอ เพื่อส่งข่าวสารผ่านระบบ SMS ตามนโยบาย อสถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๙๖) 13 ก.ย. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๙๐๔) 13 ก.ย. 2554
การอบรมผู้ปฏิบัติงานในการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับบุคลากรท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/๑๗๑) 12 ก.ย. 2554
การแต่งตั้งคณะทำงานจัดทำวารสารท้องถิ่นไทย และการสมัครสมาชิกวารสารท้องถิ่นไทย (มท ๐๘๐๑.๓/ว๑๘๙๐) 9 ก.ย. 2554
ขอเรียนเชิญเข้าร่วมงานสมัชชาเครือข่ายองค์กรชุมชน สานพลังชุมชนท้องถิ่นและภาคีสู่การจัดการตนเอง (ด่วนที่สุด มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๘๙๖) 9 ก.ย. 2554
การปิดงวดบัญชีในระบบ GFMIS (ด่วนที่สุด กค. ๐๔๒๓.๓/ว๒๙๐) 9 ก.ย. 2554
แบบสำรวจผู้ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการจัดทำผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษ และเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๘๖๓) 9 ก.ย. 2554
กำหนดอัตราเงินเดือนสำหรับคุณวุฒิที่ ก.จ., ก.ท., ก.อบต. หรือ ก.พ. รับรอง (มท ๐๘๐๙.๕/ว๔๐) 9 ก.ย. 2554
คู่มือการบันทึกและปรับปรุงรายการบัญชี ผ่าน GFMIS Web Online (มท ๐๘๐๓/ว๑๘๗๒) [คู่มือ ฯ] 8 ก.ย. 2554
การจัดงานเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาดำรงราชานุภาพ ในปี พ.ศ.๒๕๕๕ เนื่องในโอกาสที่ครบ ๑๕๐ ปี วันประสูติและครบ ๕๐ ปี ที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ถวายพระเกียรติให้เป็นบุคคลสำคัญของโลก (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๗๘๙๘) 8 ก.ย. 2554
การปรับปรุงตำแหน่งสายงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และสายงานนิติการ ระดับ ๘ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๖๘๒) 8 ก.ย. 2554
การจัดตั้งกองการเจ้าหน้าที่ (มท ๐๘๐๙.๒/ว๑๒๔) 8 ก.ย. 2554
ขอให้แจ้งประชาสัมพันธ์งานมหกรรมสินค้านานาชาติและการท่องเที่ยวสี่แยกอินโดจีนให้ อปท.ทราบ (มท ๐๘๙๑.๔/๑๘๕๒) 8 ก.ย. 2554
สำรวจโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๘๗๓) 8 ก.ย. 2554
เร่งรัดการดำเนินงานและติดตามรายงานผลการดำเนินงานตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ ๒.๓, ๒.๔, ๒.๕ (วิทยุสื่อสาร สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๘๗๕) 8 ก.ย. 2554
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๒๔๑) 8 ก.ย. 2554
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ ๑๕ (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๙) [บัญชีรายชื่อ ฯ] [ตารางอบรม] 7 ก.ย. 2554
โครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ ๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๖/ว๑๘๖๐) 7 ก.ย. 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๑๘๕๘, ว๑๘๕๖) 6 ก.ย. 2554
การจัดส่งหนังสือ ชุมชน ท้องถิ่น น่าอยู่อย่างเพียงพอด้วยปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืน (มท ๐๘๙๑.๔/ว๑๘๔๐) 6 ก.ย. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [548]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player