ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๒๓๗๒) 22 พ.ย. 2554
การสำรวจข้อมูลความเสียหายของทรัพย์สินและสิ่งสาธารณประโยชน์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของ อปท. และยังไม่ได้รับการแก้ไขฟื้นฟูให้สู่สภาพเดิม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๒/ว๒๓๗๐) 21 พ.ย. 2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการสัมมนาผู้บริหารสถานศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น (ตำแหน่งรองผู้อำนวยการสถานศึกษา ฝ่ายวิชาการและฝ่ายบริหาร หรือผู้ทำหน้าที่แทนฯ) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๗) 21 พ.ย. 2554
สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ และ E-Mail สำหรับการติดต่อประสานงานของโรงเรียนในสังกัด (มท ๐๘๐๙.๔/๒๓๖๖) 21 พ.ย. 2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมสัมมนาและชี้แจงแนวทางการปฏิบัติงานของผู้ดำรงตำแหน่งครูผู้ช่วย สังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๓) 21 พ.ย. 2554
สำรวจข้อมูลผู้มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัย เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๒) 21 พ.ย. 2554
ความชัดเจนของหลักสูตรที่ใช้ในการจัดการเรียนการสอน (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๓๖๘) 21 พ.ย. 2554
แจ้งหมายเลขโทรศัพท์ สำนักงาน กบท. (มท ๐๘๐๘.๕/ว๕๐) 21 พ.ย. 2554
ขอพระราชทานความช่วยเหลือ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/๙๗๙๐) 21 พ.ย. 2554
คำสั่งกระทรวงมหาดไทย ที่ ๕๘๙/๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตั้งข้าราชการให้รักษาราชการแทน 18 พ.ย. 2554
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๘/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๑๐, ว๓๑๑) 18 พ.ย. 2554
ขอเชิญร่วมต้อนรับอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (นายวีระยุทธ เอี่ยมอำภา) และรับมอบนโยบาย/แนวทางการปฏิบัติราชการ (มท ๐๘๐๑.๒/๙๗๗๐) 18 พ.ย. 2554
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ประสบอุทกภัยแสดงสัญลักษณ์ระดับน้ำท่วมสูงสุด (มท ๐๘๑๐.๕/ว๒๓๕๗) 18 พ.ย. 2554
ขอให้พิจารณาแจ้งยกเลิกการให้บริการรับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๒/ว๔๖๓๕) 18 พ.ย. 2554
ข่าวกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง อปท.ลดหย่อนภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ช่วยน้ำท่วม 17 พ.ย. 2554
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนเมษายน ๒๕๕๒ (รอบ ๖ เดือน) (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๕๙) 17 พ.ย. 2554
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการ เพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๑) 17 พ.ย. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น เพื่อให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะระดับชำนาญการพิเศษ (กรณีผู้ขอรับการประเมินมีผลการประเมินผลงานด้านที่ ๓ ไม่ผ่านเกณฑ์ประเมิน) (มท ๐๘๐๙.๔/๙๗๒๖) 17 พ.ย. 2554
การรับรองรายงานการประชุม สถ. ครั้งที่ ๗/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๓๐๗) 17 พ.ย. 2554
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ รายการเงินอุดหนุน สำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี (มท ๐๘๐๙.๔/ว๒๓๖๐) 17 พ.ย. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [561]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player