ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
ประชาสัมพันธ์โครงการนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยของผู้นำเครือข่ายผู้ดูแลเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนมาก มท ๐๘๙๓.๔/ว๑๕๑๖) 26 ก.ค. 2554
หารือการจัดเก็บรายได้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๓/ว๑๕๒๐) 26 ก.ค. 2554
ยกเลิกประกาศกรมบัญชีกลาง เรื่อง การขึ้นทะเบียนเป็นสถานที่ในการเสนอราคา (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๓/ว๑๔๙๒) 26 ก.ค. 2554
บรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้ คำสั่งที่ ๓๔๖/๒๕๕๔ ลงวันที่ ๒๐ กรกฏาคม ๒๕๕๔ 25 ก.ค. 2554
ประกาศรับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งพนักงานบัญชีสถานธนานุบาลขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๑.๕/ว๑๐๑๗) 25 ก.ค. 2554
ขอความอนุเคระห์ประชาสัมพันธ์การจัดสัมมนาระดับชาติ เรื่อง ความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ ๑๐ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว๑๕๐๕) 25 ก.ค. 2554
โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมาย ระเบียบ ที่ปรับปรุงและยกร่างใหม่สำหรับบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๔.๑/ว ๑๕๐๔) 25 ก.ค. 2554
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนกรณีการเข้าร่วมกิจกรรมถวายพระพร (มท ๐๘๐๑.๒/ว ๖๔๓๓) 25 ก.ค. 2554
การแจกจ่ายหนังสือคู่มือระเบียบหลักเกณฑ์การขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์สำหรับบุคลากรท้องถิ่น (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๓/ว๑๔๙) 25 ก.ค. 2554
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์สื่อความรู้ด้านการพัฒนาสตรีและครอบครัว (มท ๐๘๐๘.๒/ว๑๔๗๙) 22 ก.ค. 2554
บิดา ทถจ.ลำพูน ถึงแก่กรรม (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๙๔) 22 ก.ค. 2554
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้าง สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านพัสดุฯ ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๔๙๐) 22 ก.ค. 2554
ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยบำเหน็จลูกจ้าง (ฉบับที่ ๙) พ.ศ. ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๑๔๖๙) 21 ก.ค. 2554
ขอความร่วมมือในการเฝ้าระวังความปลอดภัยของอาหารและน้ำ เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับการระบาดของโรคจากเชื้อแบคทีเรีย อีโคไลชนิดรุนแรง โอ ๑๐๔ (มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๔๘๓) 21 ก.ค. 2554
การรายงานผลการดำเนินการของผู้รับมอบอำนาจจาก อสถ. (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๒.๓/ว๑๔๖๓) 21 ก.ค. 2554
การสำรวจข้อมูลเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดทำคำของบประมาณจำนวนผู้สูงอายุที่มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ (วิทยุสื่อสารในราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๑) (ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๑๓๘๑) 20 ก.ค. 2554
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ ประจำเดือนกรกฎาคม ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นเงินที่จัดเก็บได้ในเดือนเมษายน ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๓/ว๑๔๗๓) [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 20 ก.ค. 2554
ประชาสัมพันธ์การจัดงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๑๔๒๑) 20 ก.ค. 2554
ระเบียบวาระการประชุม สถ. ครั้งที่ ๖/๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๑๙๒) 20 ก.ค. 2554
แจ้งการเปลี่ยนแปลงสถานที่ฝึกอบรมโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX๓๐๐๐ และ LTAX GIS)ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๗ และรุ่นที่ ๘ (ด่วนที่สุด มท๐๘๐๘.๓/ว๑๔๖๕) 19 ก.ค. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [540]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player