ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
โครงการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๖/ว๒๕๙๙) 17 ธ.ค. 2553
การเป็นเจ้าภาพงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ ๑๙ (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๕๕๖) 16 ธ.ค. 2553
เลื่อนกำหนดการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๖๖) 15 ธ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (มท ๐๘๐๓/ว๒๕๕๑) 14 ธ.ค. 2553
การสำรวจข้อมูลข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้ที่จะเกษียณอายุในปีงบประมาณ พ.ศ.2554-2556 (มท ๐๘๐๘.๕/ว๒๕๗๑) 14 ธ.ค. 2553
การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ (แผนฟื้นฟูเศรษฐกิจ ระยะที่ ๒) รอบที่ ๑ โครงการยกระดับการศึกษาท้องถิ่น (ก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก)(ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว๒๕๖๗) 13 ธ.ค. 2553
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานตามโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง ๒๕๕๕ เงินอุดหนุนทั่วไป ๒๓,๐๐๐ ล้านบาท (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๒๕๕๘) [สิ่งที่ส่งมาด้วย] 13 ธ.ค. 2553
การมอบและจัดส่งคู่มือปริญญาและประกาศนียบัตรวิชาชีพของสถาบันการศึกษาภาครัฐและเอกชนที่ ก.พ. รับรองให้จังหวัดและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๙.๕/ว๓๔๑) 13 ธ.ค. 2553
การประชุมเชิงปฏิบัติการปรับปรุงผลงานทางวิชาการเพื่อเลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๙.๔/ว ๔๓๖๓) 13 ธ.ค. 2553
กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเลื่อนข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งในระดับชำนาญการพิเศษ 13 ธ.ค. 2553
การประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๒/ว๖๖๓,๖๖๒) 13 ธ.ค. 2553
รายชื่อบุคคลที่ได้รับพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ชั้นสายสะพาย ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๙.๓/๔๓๗๗) 9 ธ.ค. 2553
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่แบบสอบถามข้อมูลอุตสาหกรรมชุมชน (ทส ๐๓๐๕/๑๒๙๙๐) 9 ธ.ค. 2553
การมอบ เข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณแก่นายกเทศมนตรี เทศมนตรี สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาล ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๙.๓/ว ๓๓๘) 9 ธ.ค. 2553
การกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาลในพื้นที่ประสบภัยพิบัติ กรณีฉุกเฉินโดยเกิดเหตุอุทกภัย (มท ๐๘๐๘.๔/ว ๒๙) 9 ธ.ค. 2553
แผนงานวิจัยและพัฒนาการกระจายอำนาจด้านสุขภาพ (มท ๐๘๙๑.๓/ว ๒๕๓๕) 8 ธ.ค. 2553
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๒ งวดที่ ๖ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๐๘.๓/ว ๒๕๒๒) [บัญชีจัดสรรฯ] 7 ธ.ค. 2553
แก้ไขปรับปรุงหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการและอัตรากำลังของเทศบาลให้สอดคล้องกัน (มท ๐๘๐๙.๒/ว ๓๓๓) 7 ธ.ค. 2553
เกณฑ์การตัดสินการประกวดแข่งขันทางวิชาการ (มท ๐๘๙๓.๓/ว ๒๔๕๐) [เอกสารแนบฯ] 7 ธ.ค. 2553
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด มท ๐๘๑๐.๕/ว ๒๕๑๒) 7 ธ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [505]