ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว1939 25 ก.ค. 2555
แนวปฏิบัติทางบัญชีเกี่ยวกับการใช้บัตรเครดิตราชการในระบบ GFMIS มท 0803/ว1940 25 ก.ค. 2555
การปฏิบัติหน้าที่ รปภ.สถ. และเวรติดตามเหตุการณ์สถานการณ์ หรือข่าวสารสำคัญเร่งด่วนและแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน ประจำเดือน สิงหาคม 2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว226 25 ก.ค. 2555
การดำเนินการโครงการประชุมสัมมนาผู้บริหารขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้บริหารการศึกษาด้านการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 (ผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษา/หัวหน้ากองการศึกษา หรือผู้ทำหน้าที่ดังกล่าว) มท 0809.4/ว1930 25 ก.ค. 2555
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 มท 0812/247, ว1923 [เอกสารแนบ] 24 ก.ค. 2555
ขอหารือการขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกระทรวง ทบวง กรม ในตำแหน่งเดียวกับตำแหน่งที่จะบรรจุเข้ารับราชการมาบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานส่วนตำบล มท 0809.2/ว102 24 ก.ค. 2555
การกำหนดตำแหน่งหัวหน้างาน ระดับ 6 (ก.จ.จ. ทุกจังหวัด) มท 0809.2/ว99, ว100, ว101 [ก.ท.จ. ทุกจังหวัด และ ก.เมืองพัทยา] [ก.อบต.จังหวัด ทุกจังหวัด] 24 ก.ค. 2555
แก้ไขหลักเกณฑ์การเลื่อนและแต่งตั้งข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้นในตำแหน่งสำหรับผู้ปฏิบัติงานที่มีประสบการณ์ (เลื่อนไหล) มท 0809.2/ว65 24 ก.ค. 2555
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนอัตรากำลังพนักงานจ้าง 4 ปี การบริหารงานบุคคลสำหรับพนักงานจ้างและลูกจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว60 [บัญชีรายชื่อฯ] 24 ก.ค. 2555
ขอเลื่อนกำหนดการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงาน ด้านการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น รุ่น 5 ด่วนที่สุด มท 0809.5/ว61 24 ก.ค. 2555
การดำเนินงานโครงการระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) มท 0810.5/ว1915 24 ก.ค. 2555
จดหมายข่าว @ POST ฉบับที่ 5/2555 ประจำเดือน สิงหาคม 2555 มท 0806/ว31, ว32 24 ก.ค. 2555
ทุนรัฐบาลไทยหลักสูตร Utilizing Indigenous Food Resources for Food Security มท 0810.4/ว1913 23 ก.ค. 2555
การประชุมสัมมนาระดับชาติ เรื่อง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกับการทำงานด้านเด็กและเยาวชน มท 0810.4/ว1912 23 ก.ค. 2555
การดำเนินงานโครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งวดสุดท้าย (เดือนกรกฎาคม ถึงเดือนกันยายน 2555) ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1916 23 ก.ค. 2555
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเพื่อพัฒนางานด้านสาธารณสุขของเทศบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0891.3/ว1917 [บัญชีรายชื่อ] 23 ก.ค. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ 20 ก.ค. 2555
ส่งครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่นเข้าร่วมพิธีมอบโล่พร้อมเกียรติบัตร งานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2555 มท 0893.4/ว1852 20 ก.ค. 2555
ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของ อปท. ปีงบประมาณ 2555 20 ก.ค. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 6/2555 ด่วนที่สุด มท 0801.2/ว224 20 ก.ค. 2555
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [608]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player