ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ครั้งที่ 2 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว1552) 11 ส.ค. 2553
การโอนจัดสรรเงินงบประมาณเงินกันไว้เบิกเหลื่อมปี พ.ศ.2552 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0808.5/ว1549) 11 ส.ค. 2553
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ)(มท 0809.4/ว1545) 10 ส.ค. 2553
ซักซ้อมความเข้าใจการรับโอนผลการเรียนกรณีย้ายสถานศึกษา (มท 0893.2/ว1539) 10 ส.ค. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 28 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0807.3/ว1520) 9 ส.ค. 2553
ขอให้การแจ้งข้อมูลเงินเหลือจ่ายโครงการภายใต้แผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง 2555 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.3/1541) 9 ส.ค. 2553
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (มท 0809.2/ว207) 9 ส.ค. 2553
กำหนดให้ ปี 2554-2563 เป็นทศวรรษแห่งความปลอดภัยทางถนน (Decade of Action for Road Safety)(มท 0810.5/ว1533) 9 ส.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานธุรการ รุ่นที่ 4, โปรแกรมสำนักงานขั้นสูง รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว1530) 6 ส.ค. 2553
แผนงาน/โครงการการประชุมคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่น ระดับกลุ่มการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 (มท 0893.2/ว1528) 6 ส.ค. 2553
โครงการทุนสร้างคน สร้างบัณฑิต รุ่นที่ 13/2554 (มท 0893.2/ว1427) 6 ส.ค. 2553
โครงการพัฒนาศักยภาพการเรียนรู้นวัตกรรมการศึกษาระดับสากลของครูปฏิบัติการสอนกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์และภาษาอังกฤษของสถานศึกษาในสังกัดองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ณ ประเทศนิวซีแลนด์และออสเตรเลีย (ด่วนมาก ที่ มท 0893.2/ว1523) 6 ส.ค. 2553
มติและข้อเสนอจากสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2552 (มท 0810.5/ว1524) 6 ส.ค. 2553
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 และเงินขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณปี พ.ศ.2552 รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (ไตรมาสที่ 4)(มท 0808.2/7784-7858) [บัญชีรายละเอียดฯ] 6 ส.ค. 2553
การชำระค่าลงทะเบียนนักศึกษาปริญญาตรี หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 3 ปีที่ 2 (มท 0807.3/ว1498) 6 ส.ค. 2553
ประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการพัสดุและการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐสำหรับผู้ปฏิบัติงานของ สถจ. และของ อปท. ต่างๆ ทั่วประเทศ รุ่นที่ 11 (เพิ่มเติม) 6 ส.ค. 2553
การแก้ไขระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการพัสดุของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2535 (มท 0808.2/ว 2272) 5 ส.ค. 2553
การฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานธุรการ รุ่นที่ 61 (เพิ่มเติม) (มท0807.3/ว 1512) 5 ส.ค. 2553
การประชาสัมพันธ์และเชญชวนสมัครวารสาร วิทยาจารย์ (มท 0809.9/ว1481) 4 ส.ค. 2553
การรายงานความคืบหน้าการจัดทำแผนพัฒนาสามปี และการขอขยายเวลาการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2554-2556)(ด่วนที่สุด ที่ มท 0810.2/ว1502) 4 ส.ค. 2553
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [482]