ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาเทศบาล รุ่นที่ 26 (มท 0807.3/ว893) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่/เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี รุ่นที่ 42 (มท 0807.3/ว891 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 15 (มท 0807.3/ว890) 24 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรประธาน/รองประธานสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัด รุ่นที่ 2 (มท 0807.3/ว889) 24 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษาหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่ 7 (มท 0807.3/ว897) (ด่วนที่สุด) [ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ฯ] 20 พ.ค. 2553
การชำระค่าลงทะเบียนนักศีกษาปริญญาตรี หลักสูตรการจัดการงานช่างและผังเมือง และหลักสูตรการจัดการการคลัง รุ่นที่1 (งวดที่3) 20 พ.ค. 2553
การศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาการศึกษาปฐมวัย (รุ่นที่ 6/1) ปีการศึกษา 2553 20 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 3 ณ โรงแรมอุบลอินเตอร์เนชั่นแนล อำเภอเมือง จังหวัดอุบลฯ 20 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่นที่ได้รับคัดเลือก เพื่อเข้าร่วมโครงการสัมนนาเชิงปฏิบัติการเรื่อง"การจัดทำมาตรฐานกำหนด ตำแหน่ง (ใหม่) และเส้นทางความก้าวหน้าของข้าราชการส่วนท้องถิ่น" รุ่นที่ 2 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 20 พ.ค. 2553
การต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 20 พ.ค. 2553
การพิจารณาต่อสัญญาจ้างพนักงานจ้าง 20 พ.ค. 2553
การบริหารงานบุคคลเกี่ยวกับลูกจ้างประจำ 20 พ.ค. 2553
ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการสัมมนาผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต.ที่ได้รับเลือกตั้งปี 2552 [รายชื่ออบรมรุ่นที่ 2] [แผนที่โรงแรมพานหินการ์เด้นวิว] 17 พ.ค. 2553
การจัดส่งรายชื่อเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนฯ เพื่อดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ ด้านวินัย (มท 0809.6/ว885) 14 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่นฯ รุ่นที่ 5-6 (ด่วนที่สุด ที่ มท 0809.6/ว884) [รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมฯ] 14 พ.ค. 2553
นำเสนอผลงานวิชาการในการประชุมวิชาการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ครั้งที่ 3 (มท 0891.4/ว868) 14 พ.ค. 2553
ส่งมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการทดสอบความรู้หลักสูตรพัฒนาและเพิ่มทักษะคณะกรรมการสอบสวน ประจำปี 2553 (มท 0809.6/ว557) [บัญชีรายชื่อฯ] 14 พ.ค. 2553
แจ้งรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้าอบรมหลักสูตรคอมพิวเตอร์สำหรับงานบุคลากร รุ่นที่ 1,การพัฒนาเว็บไซต์ด้วย Joomla รุ่นที่ 1 (มท 0807.3/ว182) 14 พ.ค. 2553
การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ เพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2553 (มท 0803/ว869) 12 พ.ค. 2553
ประกาศแก้ไขเพิ่มเติมมาตรฐานทั่วไป (มท 0809.2/ว103) 12 พ.ค. 2553
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [466]