ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
แนวทางการหารือข้อกฎหมาย ข้อระเบียบ ผ่านเว็บไซต์ สถ. (มท ๐๘๐๖/๒๒) 9 มี.ค. 2554
การรายงานผลการนำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สินไปใช้เป็นข้อมูลในการจัดเก็บภาษี (มท ๐๘๐๘.๓/ว๕๖๒) 9 มี.ค. 2554
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือก เพื่อย้ายเปลี่ยนตำแหน่งในประเภทวิชาการในระดับเดียวกัน (ตำแหน่งนิติกร) เพิ่มเติม 9 มี.ค. 2554
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี ในส่วนของการจัดซื้อจัดจ้างและราคากลาง (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๓/ว๕๕๘) 9 มี.ค. 2554
ผลการคัดเลือกผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการศึกษาและผู้อำนวยการสำนัก/กองการศึกษาดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๓/ว๕๕๑) 8 มี.ค. 2554
การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๓ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๐๘.๒/ว๕๔๕) [แบบ ขย.1,ขย.4] 8 มี.ค. 2554
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การคัดเลือกรางวัลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านการป้องกันการทุจริต ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๒.๑/ว๕๓๑) [ใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกฯ] 8 มี.ค. 2554
การรายงานความคืบหน้าการดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบันทึก โปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (มท ๐๘๐๘.๕/ว๐๘) [แบบรายงานการบันทึกโปรแกรมระบบบำเหน็จบำนาญ] 8 มี.ค. 2554
แก้ไขข้อความในสรุปสาระสำคัญของเอกสารวิชาการเกี่ยวกับการบริหารราชการแนวใหม่ (มท ๐๘๑๒/ว๑๔) [เอกสารแนบ] 7 มี.ค. 2554
สารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เนื่องในโอกาสวันท้องถิ่นไทย ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๑.๓/๒๑๓๑) 7 มี.ค. 2554
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นในการส่งเสริมการดำเนินการด้านสาธารณสุขและสวัสดิการสังคมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี ๒๕๕๔ (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๙๑.๓/ว๕๒๕) 7 มี.ค. 2554
ประชาสัมพันธ์ให้ อปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมแสดงความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ เกี่ยวกับร่างระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ อปท. พ.ศ. ... (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว๕๒๒) 4 มี.ค. 2554
ขยายเวลารับสมัครคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี ๒๕๕๔ 4 มี.ค. 2554
การเตรียมความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับ สถ. ในการตอบข้อชี้แจงต่อรัฐสภา (ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๑/ว๕๒๓) 4 มี.ค. 2554
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการจัดทำแผนและการบริหารงบประมาณของสถานศึกษาในสังกัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๔ รุ่นที่ ๒๑ - รุ่นที่ ๒๓ (มท ๐๘๙๓.๓/ว๒๐๗๒) [บัญชีรายชื่อฯ] 4 มี.ค. 2554
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ (มท ๐๘๐๓/ว๕๑๗) 3 มี.ค. 2554
ประกาศผลการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น สังกัด อปท. ประจำปี ๒๕๕๓ และแจ้งกำหนดการรับรางวัลโครงการแข่งขันคนเก่งในโรงเรียนท้องถิ่น ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓ โครงการคัดเลือกผู้บริหารสถานศึกษาดีเด่นและครูดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๓(มท๐๘๙๓.๒/ว๔๗๖) 3 มี.ค. 2554
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริต ประจำปี ๒๕๕๔ (มท ๐๘๙๓.๒/ว๔๗๒) 3 มี.ค. 2554
แผนการส่งข้อมูลผลการเรียนเฉลี่ยเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาต่อในสถาบันอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๔ (ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๒/ว๔๗๑) 3 มี.ค. 2554
การพัฒนาความรู้ในส่วนราชการตามพระราชกฤษฏีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ (มท ๐๘๑๒/ว๔๗๐) [เอกสารแนบ] 3 มี.ค. 2554
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [517]