ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
สำรวจความต้องการเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 มท 0809.4/ว2517 21 ก.ย. 2555
การรับรองรายงานการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 มท 0801.2/ว295 [รายงานการประชุมฯ] 20 ก.ย. 2555
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) ภาษีสุราและภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนกันยายน 2555 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2513 [บัญชีจัดสรรเงินภาษีฯ] 20 ก.ย. 2555
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารงานทั่วไป กรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานเคยดำรงตำแหน่งต่างสายงานมาก่อน มท 0809.2/ว137 20 ก.ย. 2555
โครงการอบรมการใช้งานระบบสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 รุ่นที่ 1-3 ด่วนมาก มท 0893.4/ว2497, ว2498, ว2499 [บัญชีรายชื่อฯ] 19 ก.ย. 2555
การผ่อนผันการก่อหนี้รายจ่ายลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0803/ว129 19 ก.ย. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท 0803/ว2494 19 ก.ย. 2555
การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงินในระบบ GFMIS ด่วนที่สุด มท 0803/ว2493 19 ก.ย. 2555
การจัดทำต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 มท 0803/ว134 19 ก.ย. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการ 19 ก.ย. 2555
แต่งตั้ง (เลื่อน) ข้าราชการให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน 19 ก.ย. 2555
แจ้งประกาศรายชื่อผู้ประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) กระทรวงศึกษาธิการ (รอบที่ 5) มท 0893.2/ว2470 18 ก.ย. 2555
ศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา ด่วนที่สุด มท0893.2/ว2469 18 ก.ย. 2555
การสำรวจข้อมูลผู้ดูแลเด็กที่มีปัญหาเรื่องคุณวุฒิการศึกษา และไม่สามารถเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็กได้ ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว2448 18 ก.ย. 2555
การเร่งรัดดำเนินการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ รายการทุนการศึกษาสำหรับผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด มท 0893.4/ว2442 18 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานส่วนตำบล ครั้งที่ 8 มท 0809.6/ว75 17 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของพนักงานเทศบาล ครั้งที่ 8 มท 0809.6/ว74 17 ก.ย. 2555
รับรองผลการตรวจประเมินโครงการพัฒนางานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นของข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด ครั้งที่ 6 มท 0809.6/ว73 17 ก.ย. 2555
ไม่ต้องกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา รายการค่าเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ที่จังหวัด ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2449 17 ก.ย. 2555
โครงการพัฒนาระบบภูมิสารสนเทศการจัดการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้กับบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล ปี พ.ศ.2556 มท 0810.5/ว2407 17 ก.ย. 2555
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [618]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player