ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
ขอเชิญประชุมเพื่อซักซ้อมแนวทางการจัดเก็บภาษีบำรุงองค์การบริหารส่วนจังหวัดจากการค้าน้ำมันและยาสูบ ด่วนที่สุด มท 0808.3/ว2181 22 ส.ค. 2555
เลื่อนข้าราชการ 22 ส.ค. 2555
เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2554 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครูและค่าจ้างประจำ) ที่กันไว้เบิกเหลื่อมปี ด่วนที่สุด มท 0809.4/ว2190 22 ส.ค. 2555
การพิจารณาคัดเลือกเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทอำนวยการ ระดับสูง กระทรวงมหาดไทย มท 0802.3/ว2172, ว62 22 ส.ค. 2555
การฝึกอบรม "โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อสร้างความเข้าใจบุคลากรท้องถิ่นอำเภอ/จังหวัด ในการบริหารราชการแบบมีส่วนร่วมของภาคประชาชน" มท 0891.4/ว 2171 [แบบตอบรับการเข้ารับการฝึกอบรม] [แผนที่สถานที่จัดอบรม] 21 ส.ค. 2555
การจัดงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นแห่งชาติ ครั้งที่ 2 พ.ศ.2555 ด่วนที่สุด มท 0893.2/ว 2151 21 ส.ค. 2555
ขอประชาสัมพันธ์รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนพนักงานจ้าง 4 ปี ฯ มท 0809.5/ว 64 [บัญชีรายชื่อ] 21 ส.ค. 2555
ความคืบหน้าโครงการสัมมนาต่อเนื่องเรื่องวินัย ครั้งที่ 7 ด่วนที่สุด มท 0809.6/ว 2170 21 ส.ค. 2555
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางในการพิจารณาเกี่ยวกับมาตรการการให้ความช่วยเหลือผู้ประกอบการที่ได้รับผลกระทบจากเหตุอุทกภัย ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2555 ด่วนที่สุด มท0803/ว2166 20 ส.ค. 2555
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด มท0803/ว2165 20 ส.ค. 2555
แจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2555 ด่วนที่สุด นร0109/ว2082 20 ส.ค. 2555
ระเบียบว่าด้วยการบริหารงบประมาณ (ฉบับที่5) พ.ศ.2555 มท0803/ว2161 20 ส.ค. 2555
การกำหนดสายงานที่เทียบเท่าสายงานนักบริหารทั่วไปกรณีผู้ดำรงตำแหน่งนักบริหารงานทั่วไปเคยดำรงตำแหน่งบริหารต่างสายงานมาก่อน มท 0809.2/ว117 17 ส.ค. 2555
หารือการกำหนดตำแหน่งบริหาร กรณีเทศบาลได้ปรับขนาดเป็นเทศบาลขนาดกลาง มท 0809.2/ว116 17 ส.ค. 2555
รายงานผลการคัดเลือกกรรมการผู้แทนองค์การบริหารส่วนจังหวัด ในคณะกรรมการกลางข้าราชการองค์การบริหารส่วนจังหวัด (ก.จ.) กรณีครบวาระการดำรงตำแหน่ง มท 0809.2/ว2149 17 ส.ค. 2555
การส่งคืนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2555 งบกลาง รายการเงินสำรองจ่าย เพื่อกรณีฉุกเฉินหรือจำเป็น ด่วนที่สุด มท 0893.3/8810 17 ส.ค. 2555
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ประจำปีงบประมาณ 2555 มท0808.2/ว2143 17 ส.ค. 2555
การประชาสัมพันธ์งานเครือข่ายสังคมสงเคราะห์ในงานราชทัณฑ์ มท0891.3/1367 [แผ่นพับ] 15 ส.ค. 2555
โครงการส่งเสริมสวัสดิการการพัฒนาศักยภาพครูและนักเรียนด้านเทคโนโลยีและทักษะภาษาอังกฤษ ด่วนมาก มท0893.2/ว2107 15 ส.ค. 2555
ขอเปลี่ยนแปลงการประชุมกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 7/2555 มท0801.2/ว256 15 ส.ค. 2555
<< หน้าแรก... [254] [255] [256] [257] [258] [259] [260] [261] [262] ....หน้าสุดท้าย >> [612]
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player