หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
 
 ยินดีต้อนรับสู่ องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก
 
 
 
 
 
 
 

 
  ก่อสร้าง ขยาย ปรับปรุง ซ่อมแซมระบบประปา , และ บาดาล
  ขยายเขตไฟฟ้า, โทรศัพท์, ติดตั้ง ซ่อมแซมเสียงตามสาย / หอกระจายข่าว
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา แหล่งน้ำ
 
 
 

 
  ก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษาถนน สะพาน ทางเท้า และพื้นที่ 2 ข้างทาง
  การปรับปรุงระบบผังเมืองรวมชุมชนให้เป็นไปตามแนวทางกรมโยธาธิการและผังเมือง
 
 
 

 
  การส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ มีการบริโภคที่ถูกต้อง
    และออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอ
  เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  สงเคราะห์คนชรา ผู้ด้อยโอกาสทางสังคม
  การจัดสวัสดิการ นันทนาการ บริการสาธารณะ
  การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
  การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาและแก้ไขปัญหา
  ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน
 
 
 
 
 
 

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player